Kalkulator očekivanih minimalnih sati za provođenje angažmana revizije i indikativnih revizijskih naknada

Uvjeti korištenja

U skladu s ciljevima pružanja podrške svojim članovima, doprinosa razvoju kvalitete profesije i promicanja važnosti uloge revizora u gospodarskom sustavu, Hrvatska revizorska komora razvila je kalkulator očekivanih minimalnih sati i indikativnih revizijskih naknada.

Kalkulator procjenjuje očekivane minimalne sate potrebne za provođenje angažmana zakonske revizije u skladu s primjenjivim stručnim i profesionalnim standardima uz korištenje načela profesionalne kompetentnosti i dužne pažnje. Zamišljen je kao alat koji će pomoći revizorima u planiranju kvalitetnih revizija, ali i kao alat koji će nadzornim i upravljačkim tijelima poduzetnika i subjekata od javnog interesa približiti vrijeme koje je revizoru potrebno za obavljanje revizije u skladu s kompleksnim i sveobuhvatnim stručnim i profesionalnim standardima, imajući u vidu krajnji cilj - osiguravanje poslovnog i investicijskog povjerenja u njihove financijske izvještaje kao nužnog preduvjeta njihovog konkurentskog i sveopćeg gospodarskog rasta.

Cilj kalkulatora je i pomoći revizorima u ostvarivanju primjerenih revizijskih naknada, odnosno naknada koje bi odražavale kompleksnost obavljanja revizijskog angažmana i važnost kvalitetno obavljenog revizijskog posla.

Kalkulator nije obvezan za primjenu, međutim, indikativan raspon očekivanih minimalnih sati i revizijskih naknada određen kalkulatorom predstavlja razumnu osnovu za razmatranje pri konačnom utvrđivanju naknade za provođenje angažmana zakonske revizije. Za detalje vidjeti "Često postavljana pitanja".

Potvrđujem da sam pročitao/pročitala i razumio/razumjela gore navedene informacije o korištenju kalkulatora.

Često postavljana pitanja

Kako sam naziv sugerira, ovaj se kalkulator koristi za izračun naknada u angažmanima zakonske revizije pojedinačnih godišnjih financijskih izvještaja poduzetnika i subjekata od javnog interesa, isti nije predviđen za korištenje u angažmanima uvida i drugih angažmana s izražavanjem uvjerenja. Dodatno, isti nije predviđen za određivanje naknade na razini grupe za revizije godišnjih konsolidiranih financijskih izvještaja te za angažmane koji zahtijevaju zakonsku reviziju s više međusobno neovisnih revizorskih društava (tzv. zajedničku reviziju) (detalje vidjeti dolje pod pitanjem „Je li kalkulator predviđen za određivanje revizijske naknade na razini grupe za godišnje konsolidirane financijske izvještaje?“)

Naknada koju će revizor ugovoriti s klijentom za provođenje angažmana zakonske revizije ne mora biti u okviru indikativnog raspona izračunatog kalkulatorom, odnosno kalkulator nije obvezan za primjenu. Međutim, indikativan raspon naknada određen kalkulatorom predstavlja razumnu osnovu za razmatranje pri konačnom utvrđivanju naknade za provođenje angažmana zakonske revizije.

Kalkulatorom se nastojalo obuhvatiti najčešća moguća kvantitativna i kvalitativna obilježja subjekata revizije te predviđeni opseg revizije (detalje vidjeti dolje pod pitanjem „Na koji način funkcionira kalkulator?“) koji utječu na očekivane minimalne sate potrebne za provođenje angažmana zakonske revizije, a time i na određivanje visine naknade. Pri utvrđivanju parametara koje kalkulator koristi za određivanje visine revizijskih naknada polazište je bila pretpostavka korištenja načela profesionalne kompetentnosti i dužne pažnje temeljem osobnog interesa, odnosno određivanje visine naknada koja se neće negativno odraziti na sposobnost revizora za provođenje angažmana u skladu s primjenjivim stručnim i profesionalnim standardima (Međunarodni kodeks etike za profesionalne računovođe, uključujući Međunarodne standarde neovisnosti, točke 330.3.P1, P2).

U tom kontekstu, očekuje se da moguća odstupanja revizijske naknade na niže od donjeg indikativnog raspona naknade određenog kalkulatorom ne budu učestala i značajna, kao i da se primjereno obrazlože. Ovakva odstupanja su moguća u slučajevima određenih specifičnosti subjekata revizije koje moguće nisu pokrivene glavnim obilježjima koje kalkulator uzima u obzir (npr. subjekt revizije je neaktivan). Kalkulatorom se određuju očekivani minimalni sati potrebni za provođenje angažmana zakonske revizije i koriste prosječne ponderirane satnice koje u provedbi mogu biti više u odnosu na one utvrđene kalkulatorom (detalje vidjeti dolje pod pitanjem „Na koji način funkcionira kalkulator?“) , stoga su moguća odstupanja iznosa naknade na više od gornjeg indikativnog raspona određenog kalkulatorom.

Kalkulatorom se nastoje obuhvatiti najčešća moguća kvantitativna i kvalitativna obilježja subjekata revizije te očekivani opseg revizije (detalje vidjeti dolje pod pitanjem „Na koji način funkcionira kalkulator?“) koji utječu na očekivane minimalne sate potrebne za provođenje angažmana zakonske revizije.

Pri određivanju minimalnog broja sati potrebnog za provođenje zakonske revizije pretpostavlja se primjena načela profesionalne kompetentnosti i dužne pažnje, odnosno određivanje broja sati koji će osigurati kvalitetu provođenja angažmana u skladu s primjenjivim stručnim i profesionalnim standardima.

U tom kontekstu, očekuje se da moguća odstupanja stvarnih i/ili planiranih sati na niže od donjeg raspona očekivanih minimalnih sati za provođenje angažmana zakonske revizije utvrđenih kalkulatorom ne budu učestala i značajna. Ovakva odstupanja su moguća u slučaju specifičnosti subjekata revizije koje nisu obuhvaćene glavnim obilježjima koje kalkulator uzima u obzir (npr. subjekt revizije je neaktivan) te se očekuje dokumentiranje ovih specifičnosti, odnosno čimbenika i obilježja koji su utjecali na stvarne i/ili planirane sate.

Kalkulatorom se određuju očekivani minimalni sati potrebni za provođenje angažmana zakonske revizije, stoga su moguća odstupanja stvarnih i/ili planiranih sati na više od gornjeg indikativnog raspona određenog kalkulatorom.

Određivanje visine naknade i očekivanih sati za provođenje angažmana zakonske revizije zahtijeva značajnu razinu stručnih znanja i profesionalne prosudbe. Puno je različitih čimbenika koji se pri tome razmatraju, a kalkulatorom se nastojalo obuhvatiti one koji se mogu smatrati najčešće mogućima, učestalima i/ili općenito primjenjivima.

Kalkulator zahtijeva upis procijenjenih (ili stvarnih, ako su isti raspoloživi) financijskih podataka/parametara subjekta revizije (ukupne aktive i ukupnih godišnjih prihoda) te ukupnog broja zaposlenih za godinu za koju se obavlja revizija godišnjih financijskih izvještaja, odabir gospodarske grane u kojoj subjekt posluje, naznaku je li subjekt od javnog interesa te je li obveznik revizije sukladno Zakonu o računovodstvu (NN 78/15, 134/15, 120/16, 116/18, 42/20, 47/20, 114/22, 82/23). Dodatno se zahtijeva odabir obilježja same revizije – radi li se o početnom revizijskom angažmanu, izdaje li se izvješće revizora i na stranom jeziku, očekuje li se smanjena ili povećana složenost revizijskog angažmana (detalje vidjeti dolje pod pitanjima „U kojim slučajevima u kalkulatoru odabrati očekivanu smanjenu složenost revizijskog angažmana?“ i „U kojim slučajevima u kalkulatoru odabrati očekivanu povećanu složenost revizijskog angažmana?“) , obavlja li se revizija konsolidiranih financijskih izvještaja, te ako da, je li subjekt revizije matica ili ovisno društvo. U slučaju da je subjekt revizije matica, zahtijeva se i upis konsolidiranih financijskih podataka grupe (ukupne aktive i ukupnih godišnjih prihoda za godinu za koju se obavlja revizija, procijenjenih ili stvarnih ako su isti raspoloživi), a u slučaju da je subjekt ovisno društvo, potrebno je navesti je li revizor ujedno i revizor konsolidiranih financijskih izvještaja ili konsolidirane financijske izvještaje revidira drugi revizor.

Na osnovi upisanih vrijednosti financijskih parametara subjekta revizije procjenjuje se inicijalni očekivani raspon minimalnih sati za provođenje angažmana zakonske revizije. Radi se o rasponu sati koji su dostatni za provođenje ponavljajućeg revizijskog angažmana u skladu s primjenjivim stručnim i profesionalnim standardima, u slučaju klijenta koji posluje u manje složenim gospodarskim granama (npr. usluge, trgovina) i primjenjuje standarde financijskog izvještavanja primjerene njegovoj veličini.

Kako bi se odredio konačan raspon očekivanih minimalnih sati, početni raspon minimalnih sati određen na temelju financijskih parametara subjekta revizije se prilagođava (uvećava ili umanjuje) ovisno o odabiru ostalih specifičnih pokazatelja primjenjivih na određenog subjekta revizije i očekivanom opsegu revizije (npr. uvećava se u slučaju početnog revizijskog angažmana, ako je subjekt revizije subjekt od javnog interesa, ako se očekuje i odabere povećana složenost revizijskog angažmana i sl., dok se umanjuje u slučaju da se očekuje i odabere niža razina složenosti revizijskog angažmana i/ili financijski podaci subjekta revizije upućuju na nižu razinu složenosti poslovanja i/ili financijskih izvještaja).

Raspon indikativnih naknada za provođenje angažmana zakonske revizije temelji se na rasponu očekivanih minimalnih sati potrebnih za provođenje angažmana zakonske revizije određenog subjekta i raspona prosječnih ponderiranih satnica, pri čemu minimalna prosječna ponderirana satnica koja se primjenjuje u izračunu kalkulatora iznosi EUR 60. Za subjekte od javnog interesa i subjekte koji posluju u reguliranim gospodarskim granama predviđena je viša prosječna ponderirana satnica, koja odražava veći opseg uključivanja iskusnijeg revizijskog osoblja u angažman. U slučaju da revizor procijeni da složenost i rizik angažmana zahtijevaju još višu razinu uključivanja iskusnijeg revizijskog osoblja ili uključivanje revizorovog stručnjaka ili osoba sa stručnošću, moguće je primijeniti prosječne ponderirane satnice u iznosu višem od onih predviđenih kalkulatorom.

Da, kalkulator se primjenjuje i kod revizija godišnjih financijskih izvještaja poduzetnika koji nisu obveznici revizije sukladno članku 20. Zakona o računovodstvu. Napominjemo da se sukladno članku 4., točki 4., Zakona o reviziji (NN 127/17) zakonskom revizijom smatra i revizija koja se dobrovoljno obavlja na zahtjev malih poduzetnika, ako je po opsegu i sadržaju jednakovrijedna s revizijom koja se zahtijeva temeljem članka 20. Zakona o računovodstvu.

Kalkulator je predviđen za određivanje revizijske naknade na razini pojedinačnih godišnjih financijskih izvještaja. U slučaju da su sva društva grupe predmetom angažmana revizije, za izračun iznosa naknade na razini grupe, potrebno je u kalkulator unijeti tražene podatke za svako pojedino društvo grupe koje je predmetom revizije te navedene iznose zbrojiti, pri čemu će kalkulator za maticu izračunati raspon naknade koji će uključivati i naknadu za reviziju konsolidiranih financijskih izvještaja, a rasponi naknade za ovisno/a društva će reflektirati dodatne revizijske procedure potrebne zbog uključivanja financijskih izvještaja ovisnog/ih društva/va u konsolidirane financijske izvještaje.

Kako je navedeno pod pitanjem „Za koju vrstu angažmana se koristi ovaj kalkulator?“, kalkulator se ne koristi za određivanje naknada za društva grupe koja moguće nisu predmetom ugovaranja angažmana zakonske revizije, već angažmana s nižom razinom uvjerenja. Kalkulator također nije primjenjiv za izračunavanje naknade prilikom ugovaranja angažmana zajedničke revizije.

Kalkulatorom se predviđa minimalno 120 sati za provođenje angažmana zakonske revizije kod poduzetnika i subjekata od javnog interesa koji su obveznici revizije sukladno članku 20. Zakona o računovodstvu. Za poduzetnike koji nisu zakonski obveznici revizije kalkulatorom je predviđeno da minimalan broj sati može biti niži.

Primjeri slučajeva u kojima je u kalkulatoru moguće odabrati smanjenu složenost revizijskog angažmana uključuju npr. subjekte revizije:

 • s malim brojem (jednostavnih) prihodovnih tokova / jednodimenzionalnim poslovanjem,
 • jednostavnim transakcijama,
 • jednostavnom organizacijskom strukturom i opsegom internih kontrola,
 • kvalitetnim internim kontrolama,
 • poviješću manje utvrđenih računovodstvenih pogrešaka,
 • i sl.

Primjeri slučajeva u kojima je u kalkulatoru primjenjivo odabrati povećanu složenost revizijskog angažmana uključuju npr. subjekte revizije:

 • koji imaju više različitih prihodovnih tokova / linija poslovanja,
 • čije se poslovanje značajno oslanja na informacijske tehnologije,
 • koji imaju kompleksne transakcije / pozicije financijskih izvještaja,
 • kod kojih je potrebno korištenje stručnjaka,
 • kod kojih je rizik očekivanih nalaza računovodstvenih pogrešaka viši,
 • koji posluju u gospodarskoj grani s novim ili značajno izmijenjenim regulatornim zahtjevima,
 • kod kojih je došlo do značajnih organizacijskih promjena (npr. značajne akvizicije tijekom godine),
 • kod kojih postoje značajne transakcije s povezanim strankama,
 • i sl.

Određivanje visine revizijske naknade i očekivanih sati za provođenje angažmana zakonske revizije zahtijeva značajnu razinu stručnih znanja i kompetencija te primjenu profesionalne prosudbe. Primjena profesionalnih standarda prilikom određivanja visine revizijske naknade zahtjeva razmatranje većeg broja čimbenika koji se odnose na subjekt revizije, opseg revizije i revizorsko društvo. Za razumijevanje načina određivanja raspona očekivanih minimalnih sati i revizijskih naknada vidjeti pitanje „Na koji način funkcionira kalkulator?“.

Raspon naknada za provođenje angažmana zakonske revizije proizlazi iz raspona očekivanih minimalnih sati i raspona prosječnih ponderiranih satnica. Rasponima se u obzir nastoje uzeti razlike koje postoje između revizorskih društava u veličini, metodologiji rada, strukturama revizorskih timova, oblicima edukacije, ulaganjima u tehnologiju i sl.

Kako je očekivane minimalne sate teže procijeniti kod subjekata revizije kod kojih su financijski parametri (ukupna aktiva i ukupni godišnji prihodi) visoki, odnosno kako zbog različitih karakteristika i složenosti takvih subjekata i njihova poslovanja varijacije stvarnih potrebnih sati za provođenje angažmana zakonske revizije rastu, kalkulator predviđa samo najniži iznos revizijske naknade i očekivanih minimalnih sati za subjekte s ukupnom aktivom i ukupnim godišnjim prihodima u iznosu većem od EUR 6.150 milijuna.